Skip to content

Jogi impresszum és Cookie szabályzat

Üdvözöljük a TotalEnergies.hu. A Honlap használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette, továbbá korlátozás és fenntartás nélkül elfogadta a Jogi impresszumot és a Cookie szabályzatot. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a jelen dokumentum tartalmával, zárja be a Honlapot. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a TotalEnergies Csoport más honlapjait is felkeresi, azokra a honlapokra eltérő általános felhasználási feltételek és adatkezelési szabályok vonatkozhatnak. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el jognyilatkozataikat.

1. Azonosító adatok:

A Honlapot közzé tevő Társaság (a továbbiakban a „Társaság”): 
TotalEnergies Marketing Hungary Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1. 
Cégjegyzékszám: 13-09-174265
E-mail: [email protected] 
Telefonszám: +36 (23) 507 500
Közzétételért felelős igazgató: Lukasz Marcin Semeniuk, ügyvezető

Honlapterv: 
Dagobert SAS, Franciaország, 75008 Párizs, Rue de Mathurins 39, 432 632 495 R.C.S. PARIS

Tárhelyszolgáltatás: 
Capgemini Technologies Services, Franciaország, 92287 SURESNES Cedex, Rue Frédéric Clavel 5/7
Tel: +33 1 47 54 53 00

A TotalEnergies csoport vállalatai független jogi státusszal rendelkező különálló jogi személyek. A Honlapot közzé tevő Társaság a TotalEnergies csoport tagja. A „TotalEnergies” és a „TotalEnergies csoport” elnevezést ez a Honlap időnként – az egyszerűség kedvéért – a „TOTAL S.A.” holdingtársaságra, továbbá leány- és társult vállalataira történő általános utalásként használja. Következésképpen a „mi”, „bennünket”, „nekünk” és a „mi” névmás egyéb toldalékos alakjai a Társaságra és általában a TotalEnergies csoport társaságaira vagy munkavállalóira utal. Ezeket a kifejezéseket használjuk akkor is, amikor nem indokolt a megkülönböztetés. E kifejezésekből nem vonható le az a következtetés, hogy a Totalenergies SE vagy bármely leány- vagy társult vállalata részt vesz a TotalEnergies csoport valamely másik társaságának üzleti tevékenységében vagy irányításában.

2. Tájékoztatás a tevékenységekről

A Honlap a Társaság és a TotalEnergies csoport egyes tevékenységeiről szolgáltat információkat. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa a Honlapon található információkat. Ezen információk általános információk, amelyekhez önmagukban semmiféle joghatás nem fűződik, azokra igényt alapítani nem lehet. 

3. Szellemi tulajdon

3.1. Társasági vagyon

3.1.1. A Honlapon tárolt valamennyi információ illetve dokumentum (szövegek, mozgó vagy statikus képek, adatbázisok, hangok, fényképek, know-how és idézett termékek), továbbá a Honlaphoz készített valamennyi elem és annak általános felépítése a Társaság vagy a TotalEnergies csoport társaságainak tulajdona, attól függően, hogy a Társaság vagy a TotalEnergies csoporton belüli társaságok kapnak-e felhasználási, sokszorosítási vagy közzétételi jogot.

3.1.2. Ezekre az információkra, dokumentumokra és tételekre szerzői jogi védelem vonatkozik, amennyiben ezeket aHonlapon tették közzé. A szellemi tulajdonra kiterjedő jogokat illetően a Honlapra látogatók nem kapnak felhasználási, használati jogot, illetve a Honlap megtekintésének jogán kívül bármilyen egyéb jogot.

3.1.3. A Honlapon található dokumentumok sokszorosítása kizárólag személyes, magán célú használatra megengedett. Más célú sokszorosítás vagy másolás tilos, kizárólag a Társaság előzetes, hivatalos írásbeli hozzájárulásával történhet. A jelen Honlapon tárolt információk engedélyezett sokszorosításakor minden esetben fel kell tüntetni a forrást és megfelelően jelezni kell, hogy szerzői jog védelme alatt álló információkról van szó. Ellenkező esetben a felhasználás jogellenesnek minősül és a jogsértő felhasználóval szemben a jogszabályokban meghatározott igények érvényesíthetők.

3.2. Megkülönböztető jelzések

Eltérő értelmű rendelkezések hiányában, a társaságok Honlapon idézett neve, logói, termékei és márkái a Társaság vagy a TotalEnergies csoport társaságai tulajdonát képezik, annak függvényében, hogy a Társaság vagy a TotalEnergies csoporton belüli társaságok kapnak-e felhasználási, sokszorosítási vagy közzétételi jogot. A megkülönböztető jelzések kizárólag a Társaság írásbeli engedélyével használhatók.

3.3. Adatbázisok

A Társaság a Honlapon található adatbázisok adatkezelője és a rendelkezésre bocsátott adatbázisok tulajdonosa. Az adatbázisokból részt kimásolni vagy újrahasznosítani még magán célra sem lehet.

4. Vállalkozások

4.1. Az információk használatának joga

A Honlapra látogatók, amennyiben a Honlap használata során információkat közölnek, ezen információkra vonatkozó valamennyi átruházható jogot magával a közléssel a Társaságra ruháznak át és felhatalmazzák a Társaságot ezen információk használatára. Az Ön által megadott információt a Társaság nem kezeli bizalmas információként vagy üzleti titokként. A személyes adatoknak minősülő információkat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával kezeljük és dolgozzuk fel.  

4.2. Jogszabályi megfelelés

A Honlap látogatói szavatolják, hogy a hatályos jogszabályokat betartják és szükséges intézkedéseket megteszik, különösen, de nem kizárólagosan vállalják, hogy:

 • rendelkeznek a Honlap eléréséhez és használatához szükséges képességgel és eszközökkel;
 • ellenőrizték, hogy az alkalmazott IT-konfiguráció nem tartalmaz vírust és megfelelően működik;
 • felhasználási jogot adnak a Társaságnak és adott esetben a Társaság partnereinek a közölt információkhoz (a személyes adatok kivételével);
 • bizalmasan kezelik a hozzáférési kódot és jelszót, amelyet a Társaság bizonyos rendszerekhez való hozzáféréshez ad és kártérítési felelősséggel tartoznak ezek használatáért és biztonságáért. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a Honlapra látogatók Honlaphoz való hozzáférését, ha a hozzáférést a Honlapra látogató csalárd módon használja vagy a csalárd használatra kísérletet tesz.

5. Hypertext Linkek

5.1. A linkek aktiválása

A Társaság hivatalosan elhárít minden kártérítési felelősséget azon honlapok tartalmával kapcsolatban, amelyekhez a Honlapon keresztül linket bocsát rendelkezésre. A linkeket a Honlapra látogatók szolgáltatásként kapják. Kérjük, hogy tekintse meg a honlapok általános felhasználási feltételeit és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatókat. A linkek használatáról kizárólag a Honlapra látogatók döntenek. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon található linkeket bármikor, előzetes értesítés nélkül törölje. 

5.2. A linkek engedélyezése.

Ha hypertext linket kíván létrehozni ehhez a Honlaphoz, ahhoz a Társaság előzetes írásbeli engedélyét kell beszereznie, a dokumentum végén található kapcsolattartási adatok felhasználásával. 

6. Hivatalos értesítés

6.1. Tájékoztatás

6.1.1 Az ezen a szerveren elérhető információkat („Információk”) jóhiszeműen a Társaság közölte.

6.1.2 Ezeket az Információkat a Honlapon történő közzétételükkor pontosnak kell tekinteni. Azonban a Társaság nem szavatolja és nem garantálja, hogy az információk teljes körűek vagy pontosak. A Honlapra látogató visel minden kockázatot, amely abból fakad, hogy a Honlapra látogató az Információkra hagyatkozik. Az Információkat azzal a feltétellel közli a Társaság, hogy a Honlapra látogató az Információk használata előtt el tudja dönteni, hogy adott információ megbízható-e. A Társaság nem vállal kártérítési felelősséget olyan sérülésért, amely abból fakad, hogy a Honlapra látogatók az Információkra hagyatkoznak, az Információkat vagy azokat a termékeket használják, amelyekre az Információk utalnak.

6.1.3 Az Információk nem értelmezhetők úgy, hogy azok az egyes, a Honlapon keresztül, vagy azzal összefüggésben megismert termékeknek, eljárásoknak, berendezéseknek vagy képleteknek a szabadalmi, szerzői jogi vagy bejegyzett márkanév jogosultalan használata általi megsértésével történő használatát eredményezik. A Társaság kizár minden kifejezett és hallgatólagos kártérítési felelősséget, amennyiben az Információkat szabadalom, szerzői jog vagy bejegyzett márkanév megsértésével használják.

6.1.4 A Társaság és valamennyi közvetlen vagy közvetett tulajdonban álló leányvállalat és bármely vállalat a TotalEnergies csoporton belül egyértelműen elutasít minden olyan értelmezést, amely honlapjaik tartalmát részvény vagy egyéb tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett, átruházható értékpapír vételére való buzdításnak, illetve ezekre vonatkozó vételi ajánlatnak tekinti.

6.1.5 Sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a Társaság nem nyújt a közölt Információknak és azoknak a termékeknek a kereskedelmi jellegére vagy egy adott célra való alkalmasságára vonatkozóan, amelyekre ezek az Információk hivatkoznak.

6.1.6 A Társaság nem köteles frissíteni és nem köteles helyesbíteni az interneten vagy webes szerverein közzétett információkat. A Társaság fenntartja a jogot, hogy Honlapja tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy helyesbítse. 

6.2. Előretekintő nyilatkozatok

6.2.1 A Honlapon megjelenített Információk előretekintő nyilatkozatokat tartalmazhatnak a Társaság, a Totalenergies SE és/vagy a TotalEnergies csoport társaságainak pénzügyi pozíciójával, üzemi eredményével, tevékenységeivel és iparági stratégiájával kapcsolatban. Ezek az állásfoglalások kockázatot és bizonytalanságot hordoznak. Ezen nyilatkozatok a vezetőség vélekedésein, feltételezésein, továbbá az aktuálisan a vezetőség rendelkezésére álló információkon alapszanak. Az előretekintő nyilatkozatok előrejelzéseket, prognózisokat, várható szinergiákat és egyéb információkat tartalmaznak a lehetséges vagy feltételezett jövőbeli eredményekről. Ezek előtt, ezek után vagy más módon elhelyezve a következő szavak fordulhatnak elő: „vélekedése szerint”, „várakozásai szerint”, „előzetes várakozásai szerint”, „szándékozik”, „tervezi”, „célozza”, „becslése szerint” és egyéb hasonló kifejezések. Az előretekintő nyilatkozatok nem garantálják az azokban vázolt eredményeket és értékeket. Az előretekintő nyilatkozatok kockázatokat, bizonytalanságokat és feltételezéseket tartalmazhatnak. Jelentős különbség lehet a jövőbeli eredmények és az előretekintő nyilatkozatokban kifejtettek között. Számos, az eredményeket és értékeket befolyásoló tényező kívül esik a Társaság érdek- és előrejelzési körén.

6.2.2 A jelen Honlapon található dokumentumok bizonyos előretekintő információkat tartalmazhatnak a csoportról (köztük célokról és folyamatokról), tartalmazhatnak továbbá a magánszemélyek által, értékpapírok tárgyában indított peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvény (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) hatálya alá tartozó előretekintő nyilatkozatokat, nevezetesen a TotalEnergies pénzügyi helyzetére, üzemi eredményére, üzleti tevékenységére, stratégiájára és terveire vonatkozóan. Ezek az adatok nem minősülnek a Bizottságnak a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EU rendelete értelmében vett előrejelzésnek. Az ezen dokumentumokban előforduló előretekintő információk és nyilatkozatok egy adott gazdasági, verseny- és szabályozói környezetben érvényes gazdasági adatokon és feltételezéseken alapulnak. Előfordulhat, hogy később pontatlannak bizonyulnak, emellett tartalmuk megbízhatósága számos kockázati tényezőtől függnek, ennek következtében jelentős eltérések lehetnek a tényleges és a várt eredmények között, ideértve az árfolyamváltozásokat, a kőolajszármazékok árát, a költségcsökkentéseknek és a működési hatékonyságnak az üzleti tevékenység indokolatlan megzavarása nélküli megvalósítása lehetőségét, a környezeti szabályozói szempontokat és az általános gazdasági és üzleti feltételeket. Bizonyos pénzügyi információk becsléseken alapulnak, különösen az eszközök visszanyerhető értékének becslését és az eszközök ehhez kapcsolódó, lehetséges értékvesztését illetően. 
Sem a TotalEnergies , sem leányvállalatai nem vállal(nak) kötelezettséget az ezen dokumentumokban található előretekintő információk vagy nyilatkozatok, célok vagy folyamatok nyilvános frissítésére új információk, jövőbeli események vagy más tényezők hatására. A Társaság pénzügyi eredményeit vagy a csoport eredményeit befolyásoló tényezőkre, kockázatokra és bizonytalanságokra vonatkozó további információk a legújabb regisztrációs dokumentumban találhatók, amelynek francia nyelvű változatát a Társaság benyújtotta a francia Autorité des Marchés Financiers hatósághoz, az éves beszámolót pedig a 20. sz. nyomtatványon az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságához („SEC”).

6.3. Pályázatok, felhívások

A pályázatokra, illetve felhívásokra az azokban foglalt szabályok az irányadóak.

6.4. Rendelkezésre állás

A Társaság nem szavatolja a Honlap zavartalan működését, illetve azt, hogy a Honlaphoz hozzáférést biztosító szerverek zavartalanul működnek, továbbá azt sem, hogy harmadik felek azon honlapjai, ahová a hypertext linkek mutatnak, nem tartalmaznak vírusokat.

7. A Honlap használata feltételeinek frissítése és az irányadó jog

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor frissítse a Honlap használatának feltételeit. Emiatt arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a legfrissebb hatályos használati feltételeket. A Honlap használatának általános feltételeire a magyar jog szabályai irányadók.

8. Fellépés jogsértésekkel szemben

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen dokumentumban a Honlapra látogatókra megállapított előírások megsértése szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Társaságunk valamennyi, a tudomásunkra jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Elérhetőségek

A Honlap használatának általános feltételeire vonatkozó kérdéseit felteheti e-mailben az [email protected] címen.

 

TotalEnergies Marketing Hungary Kft. jogi impresszuma

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

"Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy weboldalunk szolgáltatásait optimalizálhassuk látogatóink számára. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal megtekintésére használt számítógépen vagy más eszközön a jelen weboldal cookie-kat helyezzen el. A cookie-kra feltétlenül szükség van az oldal működéséhez, a biztonságos helyekre való bejelentkezéshez és bizonyos szolgáltatások biztosításához. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják és nem tartalmaznak az Ön személyére vonatkozó információkat. Előfordulhat, hogy a weboldalunkba integrált, harmadik féltől származó tartalmak az Ön számítógépén további cookie-kat helyeznek el."

10. Webhosting

Acquia Cloud Site Factory, Frankfurt, Németország
A társaság székhelye:  Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Tel: +1 617-588-9600

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ és Cookie SZABÁLYZAT

A TotalEnergies Marketing Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-174265, „Üzemeltető” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Ön a TotalEnergies.hu weboldal („Weboldal” vagy „Honlap”) használatával elismeri, hogy a jelen adatvédelmi és cookie szabályzatot („Szabályzat”) és a Weboldal felhasználási feltételeit megismerte és megértette, az abban foglaltakat korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja. A Weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

A Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt azokról a jogokról és lehetőségekről, amelyeket személyes adatainak felhasználása során gyakorolhat, és ismerteti az ezen adatok védelme érdekében tett intézkedéseket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a Szabályzat vagy a felhasználási feltételek tartalmával, zárja be a Honlapot. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a TotalEnergies Csoport más honlapjait is felkeresi, azokra a honlapokra eltérő általános felhasználási feltételek és adatkezelési szabályok vonatkozhatnak. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a TotalEnergies Csoport egyes tagjainak szabályzatait, nyilatkozatait.

1. Értelmező rendelkezések

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes Adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra Hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatmegjelölés Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Harmadik Személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
TotalEnergies Csoport A TotalEnergies Csoport tagjai független jogi státusszal rendelkező önálló jogi személyek, melyek törvényes keretek között jöttek létre és működnek. A Honlapot közzé tevő Üzemeltető a TotalEnergies csoport tagja. A „TotalEnergies” és a „TotalEnergies csoport” elnevezést a Honlap időnként – az egyszerűség kedvéért – a „TOTAL S.A.” holdingtársaságra, továbbá leány- és társult vállalataira történő általános utalásként használja. Következésképpen a „mi”, „bennünket”, „nekünk” és a „mi” névmás egyéb toldalékos alakjai az Üzemeltető és általában a TotalEnergies Csoport tagjaira vagy munkavállalóira utal. Ezeket a kifejezéseket használjuk akkor is, amikor nem indokolt a megkülönböztetés. E kifejezésekből nem vonható le az a következtetés, hogy a Totalenergies SE vagy bármely leány- vagy társult vállalata részt vesz a TotalEnergies Csoport valamely másik társaságának üzleti tevékenységében vagy irányításában.  
EGT-Állam Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik Ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

2. Az Ön adatkezelője és elérhetősége

Adatkezelő: TotalEnergies Marketing Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-174265)

Honlap: TotalEnergies.hu.

Közzétételért felelős igazgató: Lukasz Marcin Semeniuk, ügyvezető

Elérhetőségek:  

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Weboldal által kínált egyes szolgáltatások igénybevételéhez Önnek bizonyos személyes adatokat (például a kereszt- és vezetéknév) kell megadnia.

Az adatkezelés jogalapja:

 1. az Ön hozzájárulása;
 2. az adatkezelés közöttünk fennálló illetve létrehozandó szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

Az Adatkezelő a személyes adatok megadásával jogosulttá válik különösen, a személyes adatok külső kommunikáció céljából való gyűjtésére, annak érdekében, hogy az Ön megkereséseire, információ-kéréseire megfelelő választ adhasson.

Az online űrlapjainkon a kötelezően kitöltendő mezőket csillaggal jelöltük meg. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem tölti ki a kötelező mezőket, a kért szolgáltatásokat nem áll módunkban biztosítani.

A személyes adatait nem dolgozzuk fel olyan módon, amely összeegyeztethetetlen a Szabályzatban leírt célokkal.  

Az adatkezelés célja az Üzemeltető birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • az Üzemeltetőtől igénybe vett szolgáltatások nyújtása, megvételre kínált termékek megvásárlása;
 • felhasználói fiók létrehozása és kezelése;
 • a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • az Üzemeltető-ügyfél közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás;
 • személyre szabott ajánlatok és szolgáltatások biztosítása;
 • az Üzemeltetővel kapcsolatos hírekről, érdekességekről történő tájékoztatásnyújtás;
 • szolgáltatásfejlesztés - ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére;
 • marketingtevékenység folytatása;
 • marketing célú adatbázis építése és fenntartása;
 • direkt marketing tevékenység folytatása;
 • támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az Üzemeltető által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az Ön által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

4. Az adatkezelés címzettjei

Az Üzemeltető a Weboldal felhasználóinak adatait kezeli. A felhasználók adatai továbbításra kerülhetnek az Üzemeltető egy vagy több részlege vagy a TotalEnergies Csoport tagjai, partnerei, továbbá független forgalmazók vagy alvállalkozók részére.

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez illetve személyes adataik harmadik személyek felé történő továbbításához, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.  

A személyes adatoknak az Ön általi, az Üzemeltető részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Ön a személyes adatok részünkre történő átadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.  

Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Weboldal megtekintése során bejelölik az erre vonatkozó négyzetet, ha a személyes adatot postai, e-mail címünkre vagy más elérhetőségünkre elküldik, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtanak végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Ön köteles az Üzemeltetőnek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.  

Amennyiben Ön egy online bejegyzést, kommentet kíván a Honlapon közzétenni, előfordulhat, hogy fel kell tüntetnünk bizonyos személyes adatait is. Az internet közismert tulajdonságaira tekintettel, nevezetesen a nyilvánosan közzétett adatok korlátozás nélküli gyűjtésére és rögzítésre való lehetőségre és arra a tényre, hogy nehéz, sőt lehetetlen ellenőrizni, hogy harmadik felek hogyan használhatják ezeket az adatokat, ezennel tájékoztatjuk Önt, hogy kifogást emelhet az adatai közzététele ellen, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 2. pontban írt elérhetőségeink valamelyikén (illetve a Honlapon található Kapcsolat űrlapon kitöltésével).

Ezen túlmenően személyes adatot a GDPR 6. cikke és az Infotv. 6. §-a alapján csak akkor kezelünk, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés valamely kötelezettségünk teljesítése vagy saját érdekünk, illetve harmadik fél jogos érdeke miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Öntől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbításához. A kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában – nem vagyunk jogosultak.  

5. Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait csak a feldolgozáshoz szükséges ideig tároljuk.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Ön tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

6. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Ön által megadott személyes adatokat az Üzemeltető munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, a TotalEnergies Csoport tagjai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Ön hozzájárult, ismerhetik meg és kezelhetik.  

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Üzemeltetőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

7. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Ön az adatokat közölte. A személyes adatokat az Üzemeltető abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Ön hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az Üzemeltető megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A TotalEnergies Csoport elfogadta a „Kötelező Vállalati Szabályok”-at, amely az EGT tagállamból származó személyes adatoknak a TotalEnergies Csoporton belüli továbbítását szabályozza. Az EGT tagállamon kívüli országokba történő, a Kötelező Vállalati Szabályok által nem szabályozott adatátvitelre más garanciák vonatkoznak. Másolatot kérhet a Kötelező Vállalati Szabályokról, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 2. pontban írt elérhetőségeink valamelyikén (illetve a Honlapon található Kapcsolat űrlap kitöltésével).

Továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az Üzemeltető az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

 • biztosítási vállalatoknak;
 • piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
 • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó partnereinknek;
 • az Üzemeltetővel azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak.
 • Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha  
 • ahhoz az Ön hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy  
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.  

A személyes adatok átadásával Ön kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az Üzemeltető részére átadni jogosult.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Üzemeltető haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önnek a törlés tényéről.  

8. Adatok továbbítása harmadik országba

A Weboldalon nyújtott szolgáltatások céljából előfordulhat, hogy a személyes adatai harmadik országba továbbításra kerülnek, tekintve hogy a TotalEnergies Csoport tagjai, az Üzemeltető munkavállalói, vállalkozói, alvállalkozói bizonyos estekben EGT tagállamon kívül tartózkodnak, és onnan teljesítik a megrendelt szolgáltatást. Ebben az esetben az adatoknak az EGT tagállamon kívüli országokba történő továbbítását az arra vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően és az Ön adatainak megfelelő védelmét figyelembe véve kell végrehajtani.  

Az adattovábbítás a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott kritériumok teljesülése esetén történik meg (pl. Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozata, általános adatvédelmi kikötés, kötelező erejű vállalati szabály).  

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges és indokolt lépést megtesz az Ön személyes adatai biztonságának érdekében.

Az adatkezelés során az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.  

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

Az Üzemeltető zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink az Üzemeltetőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az Üzemeltető olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az Üzemeltető által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Weboldalon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag a mi hatókörünkbe tartozik, így ezért nem tudunk teljeskörű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

10. Sütik (cookie-k) használata

10.1. Alapelvek

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység sütik segítségével valósul meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a Honlap használatával ad meg.

A sütik (cookie-k) olyan fájlok, amelyek a Weboldal látogatása, böngészése során kerülnek a látogató (az Ön) eszközére, az Ön hozzájárulásával. A süti engedélyezésével Ön lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy a készüléke böngészőjével kapcsolatos bizonyos információkat rögzítsen (például a látogatások számát, a megtekintett oldalak számát stb.).  

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A sütik célja a felhasználói élmény növelése, illetve adatgyűjtés a Weboldal használatáról, látogatottságáról.

A sütik nem azonosítják a látogató személyét, továbbá nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.

Ön bármikor törölheti a készülékén tárolt sütiket, kifogásolhatja az új sütik tárolását, és előzetes értesítést kérhet az új sütik tárolásáról a böngészője beállításainak módosításával.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának tiltása esetén, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal egyes szolgáltatásait.

10.2. A sütik típusai

A Weboldal böngészése során az Ön szerverén tárolt sütik kizárólag a következőkre szolgálnak: az elektronikus kommunikáció engedélyezésére vagy megkönnyítésére; közvetlenül a kért szolgáltatás nyújtására (nyelvi sütik, bejelentkezési sütik stb.); illetve statisztikai célokra. A sütik származhatnak az Adatkezelőtől vagy harmadik személyektől.

A statisztikai sütikkel lehet mérni a látogatások számát, a megtekintett oldalak számát, a felhasználók weboldalon zajló tevékenységét és azt, hogy milyen gyakran térnek vissza a Weboldalra egyes felhasználók. A használt statisztikai eszköz egyedi azonosítóval rendelkező, legfeljebb 10 órán keresztül tárolható sütit hoz létre. Annak meghatározása érdekében, hogy a látogató mely városból böngészi a Weboldalt, a sütik az IP-címet is rögzítik. Ez az adat használat után azonnal anonimizálódik, így az egyes természetes személyek nem vállnak beazonosíthatóvá.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A cookie-k tételesen:

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.  

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Előfordulhat továbbá, hogy a Weboldalunkba integrált, harmadik féltől származó tartalmak (például Facebook, Twitter) az Ön számítógépén további sütiket helyeznek el.

A sütik legkésőbb, eltérő rendelkezés hiányában az elhelyezésüket követő két év elteltével automatikusan törlésre kerülnek, azonban Ön azokat bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni.

11. Fogyasztóvédelem

Az adatkezelési folyamat a garanciális és egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. E körben az Üzemeltető a vásárló nevét, telefonszámát, email címét, a panasz tartalmát kezeli. A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Ftv.”) alapján 5 évig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön garanciális ügyintézéssel kapcsolatos kérelme, amely az Ön önkéntes döntése. Ha hozzánk fordul, az Ftv. 17/A. §.-ának (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni.  

12. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az általuk átadott és az Üzemeltető által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Üzemeltető. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Üzemeltető részére megküldeni. Az Üzemeltető a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Üzemeltető ésszerű költségtérítést számíthat fel.

12.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Üzemeltető felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy az Üzemeltető egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Üzemeltető értesíti az érintettet.

12.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

12.4. Megjelölés

Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

12.5. Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vagy a TotalEnergies Csoportra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Üzemeltető megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.6. Adathordozhatóság

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik és személyes adataik kezelését automatizáltan végezzük.

12.7. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

13. Az adatváltozás bejelentése

Ön a saját rendelkezési körükbe tartozó, az Üzemeltető által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önt terheli minden felelősség.  

14. hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az Ön hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adataikat nem kezeljük, azok mindennemű nyilvántartásunkból törlésre kerülnek.

15. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: [email protected]), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

16. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Üzemeltető az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

17. Egyebek

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat bármikori egyoldalú módosítására. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük a Weboldalon, ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Szabályzat aktuális tartalmát.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal a jelen Szabályzat 2. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

Regisztráljon hírleveleinkért TotalEnergies!

És értesüljön a legérdekesebb hírekről a TotalEnergies világából

JOGI NYILATKOZAT

Szeretnék feliratkozni a Hírlevélre, és igazolom, hogy megismerkedtem az Adatvédelmi szabályzattal. A Hírlevélről bármikor leiratkozhat itt vagy a megküldött hírlevélben található linken keresztül.