Skip to content

Adatkezelési alapelvek

Üdvözöljük a www.totalenergies.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal“)!

A Weboldalhoz való hozzáférés és annak megtekintése, használata feltétele a jelen ADATKEZELÉSI ALAPELVEK (a továbbiakban: „Alapelvek“), valamint a Weboldalunk HASZNÁLATI FELTÉTELEI bármilyen korlátozás vagy fenntartás nélkül történő elfogadása és az azokhoz való kifejezett és egyértelmű hozzájárulás. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a TotalEnergies csoporthoz köthető további weboldalak más használati feltételek, adatkezelési alapelvek és süti szabályzatok vonatkoznak, ezért azt javasoljuk Önnek, hogy azokat szükség esetén alaposan olvassa el.

Jelen ADATKEZELÉS ALAPELVEKBEN („Alapelvek”) foglaltak szerint olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeknek köszönhetően minőségi szolgáltatásokat tudunk nyújtani ügyfeleinknek és vevőinknek. A személyes adatokat tevékenységünk továbbfejlesztése céljából is gyűjtjük. Az Ön személyes adatainak a kezelését (beleértve a tárolást is) kizárólag a jelen Alapelvekkel összhangban, valamint a hatályos jogszabályoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján kelt (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

Jelen Alapelveknek az a céljuk, hogy tájékoztassák Önt többek között az Ön személyes adatainak a társaságunk mint adatkezelő által végzett kezelése terjedelméről és módjáról, valamint az Önt megillető jogokról, amelyeket a személyes adatainak általunk végzett kezelésével kapcsolatban érvényesíthet, és hogy ismertessék azokat az intézkedéseket, amelyeket a kezelt személyes adatok védelme érdekében teszünk. Jelen Alapelvek eleget tesznek a tájékoztatási kötelezettségnek, amely a Rendelet 13. cikke értelmében az ügyfelekkel és a Weboldal látogatóival szemben terheli az adatkezelőt.

A TotalEnergies Marketing Hungary Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1., Cégjegyzékszám: 13-09-174265 iratszámon a továbbiakban: „Adatkezelő“) adatkezelőként felelősséggel tartozik a személyes adatok kezeléséért. Az adatkezelés a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.

Az adatkezelés jellemzői

A személyes adatokat alapvetően közvetlenül Öntől szerezzük és gyűjtjük, az Ön között és közöttünk történt interakció eredményeként vagy annak következtében, hogy Ön igénybe vette szolgáltatásainkat, részt vett egy általunk szervezett rendezvényen, támogatta tevékenységünket vagy részt vett benne, vevőként vagy szállítóként üzleti kapcsolatba lépett velünk, vagy meglátogatta a Weboldalt, így különösen, de nem kizárólagosan, ha Ön:

 • igénybe vette szolgáltatásainkat, azaz főleg ha terméket vásárolt, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat vette igénybe,
 • terméket szállított vagy szolgáltatást nyújtott nekünk,
 • munkalehetőség iránt érdeklődött nálunk,
 • részt vett az általunk szervezett marketing, ismeretterjesztő vagy közösségi rendezvényeken,
 • információszolgáltatás iránti megkereséssel fordult hozzánk,
 • feliratkozott az elektronikus hírlevelünkre,
 • személyesen meglátogatta az Adatkezelő telephelyét vagy fióktelepét,
 • meglátogatta és használta a Weboldalt.

A műszaki adatok megszerzése a jelen Alapelvek alábbi, „Sütikezelés” című szakaszában ismertetett módon történhet, amikor Ön meglátogatja a Weboldalt.

Kérjük, vegye tudomásul, hogy ha a személyes adatok nélkülözhetetlenek az Ön és a társaságunk közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, vagy ha jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében kell az Ön személyes adatait kezelnünk, akkor a személyes adatok rendelkezésünkre bocsátásának a megtagadása a szerződéses jogviszony létesítésének elmaradását és az érintett szolgáltatás vagy információ nyújtásának a megtagadását, illetve a szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés lehetetlenségét eredményezheti.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Általánosan, eltérő jelzés hiányában az Ön alábbi személyes adatait gyűjthetjük és kezelhetjük:

 • azonosító adatait, amelyek közé tartozik különösen az Ön családi és utóneve, betöltött munkaköre,
 • elérhetőségi adatait, amelyek közé tartozik különösen az Ön levelezési, illetve számlázási címe, e mail-címe (mind a magán, mind a munkahelyi/céges e-mail fiókjához kapcsolódóan, amennyiben utóbbi a vezetéknév.utónév@[...] típussal azonosítható) és telefonszáma,
 • fizetési és tranzakciós adatait, amelyek közé tartoznak különösen a banki és a fizetési adatok, a rendelés-, a tranzakció- és a követeléstörténet,
 • műszaki adatokat, amelyek közé tartoznak különösen a Weboldalon tett látogatásaira és a Weboldalhoz való hozzáféréshez használt eszközökre vonatkozó adatok,
 • profiladatokat, amelyek az ügyfeleinkre vonatkoznak, és magukba foglalják különösen a rendeléstörténet adatait, az érdeklődési területeket, a preferenciákat és a visszajelzéseket,
 • képfelvételeket (az Adatkezelő megjelölt székhelyén és fióktelepein működő kamerarendszer felvételeit).
 • süti- azonosítókat.

Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatait főként azért kezeljük, hogy nyújtani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat, amelyek iránt Ön érdeklődést mutatott, lehetővé tegyük, hogy Ön szolgáltatásokat nyújtson, illetve termékeket szállítson nekünk, tájékoztassuk Önt a tevékenységünkről, lehetővé tegyük az Ön részvételét az általunk szervezett rendezvényeken, valamint biztosítani és folyamatosan növelni tudjuk szolgáltatásaink biztonságát és minőségét, teljesítsük a jogszabályok illetve Önnel kötött szerződés alapján bennünket terhelő kötelezettségeinket.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

a) hozzájárulással

Elsődlegesen és preferáltan az Ön által a személyes adatai kezeléséhez megadott, érvényes hozzájárulás alapján végezzük az adatkezelést.

Ilyen típusú adatkezelésre minden esetben felhívjuk a figyelmét, lehetőséget adva Önnek arra, hogy az adatkezeléshez megadja, hozzájárulását. A hozzájárulás megadása minden esetben a szabad akarat, tájékozott döntésen alapuló megnyilvánulása, és Önnek joga van a megadott hozzájárulását bármikor, a jövőre nézve, részben vagy teljes egészében visszavonni. Olyan adatkezelési tevékenységet, amelynek alapja kizárólag az Ön hozzájárulása, annak hiányában vagy megszűnésével nem végzünk.

Adatkezelésünkhöz történő hozzájárulását megadhatja többek között:

 • a Weboldalon az Alapelvekkel kapcsolatos kérdésre válaszul a megfelelő ikonra kattintással, illetve a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállítások eszközlésével;
 • adott személyes adatának önkéntes megadásával (ilyenként értékelendő például: állásra jelentkezés során történő személyes adatok szolgáltatása, ügyfélként fizetési adatok megadása, termékek saját listához történő hozzáadása, termékek értékelése, panasz benyújtása, ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltése, hírlevélszolgáltatás iránti igény kinyilvánítása, kamerával megfigyelt területre a kihelyezett figyelmeztető tábla ellenére történő belépés, az Adatkezelő mindenkor közösségi profiljain történő bárminemű megnyilvánulás).

b) hozzájárulás nélkül

Hozzájárulás hiányában az alábbi jogalapok teszik lehetővé adatkezelésünket:

 • szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötésre irányuló egyeztetésekhez (a szerződéskötést megelőző jogviszonyban) szükséges adatkezelés: a rendelés visszaigazolásához, a fizetés feldolgozásához és a termék leszállításához, illetve a szolgáltatásnyújtáshoz, marketing versenyekben való részvételhez, a rendelések státuszával, illetve a szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos kommunikációnkhoz, a szavatossági és jótállási igények érvényesítése esetén a reklamációs eljáráshoz szükséges adatkezelés;
 • általános érvényű jogszabályokból (pl. a számviteli törvényből stb.) eredő jogi (törvényi) kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatkezelés;
 • az alábbi jogos érdekeink céljából szükséges adatkezelés:
  • az az érdekünk, hogy tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról, és személyre szabott, releváns információkat nyújtsunk Önnek, vagyis olyan hasonló szolgáltatásokat és termékeket tudjunk kínálni Önnek, amelyek felkelthetik érdeklődését;
  • az az érdekünk, hogy kommunikálni tudjunk Önnel, vagyis hogy meg tudjuk válaszolni az Ön kérdéseit vagy igényeit, amelyekkel hozzánk fordul;
  • szolgáltatásaink és tevékenységeink minőségének javításához fűződő érdekünk;
  • rendezvényeink és tevékenységeink népszerűsítéséhez, hírlevelünk terjesztéséhez fűződő érdekünk;
  • jogaink védelméhez és érvényesítéséhez fűződő érdekünk, vagyis az az érdekünk, hogy megelőzzük és megakadályozzuk a csalásokat és a szerződési feltételeink megsértését, be tudjuk hajtani az esetleges követeléseket, és biztosítani tudjuk a törvényes jogaink védelmét;
  • vagyonbiztonság és -védelem biztosítása, az egészségvédelem és biztonság szabályainak a betartása és betartatása a látogatók nyilvántartása révén és a kamerarendszer segítségével. A TotalEnergies Marketing Hungary Kft. mindenkori székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek kamerarendszerrel megfigyelt területei minden esetben meg vannak jelölve a bejáratnál, a kamerarendszerre vonatkozó részletes információkat a belső szabályzat tartalmazza, amelyet a konkrét telephelyen, illetve fióktelepen megismerhet;
  • műszaki sütik használata.

Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait minden esetben a szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges ideig, a szerződés teljesítése alatt, a közöttünk fennállt jogviszonnyal összefüggő igények elévülési idejének tartamára, az Adatkezelő jogos érdekének fennállásáig, az adatkezeléshez megadott hozzájárulás időtartama alatt, az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges legrövidebb időtartamra, illetve e hozzájárulás visszavonásáig, valamint a vonatkozó jogszabályokban (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben) meghatározott ideig őrizzük meg.

A személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatait főleg az Adatkezelő konkrét területért felelős munkavállalói kezelik. Az Ön személyes adatait nem tesszük hozzáférhetővé harmadik személy számára, kivéve, ha az a konkrét adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges, pl. az Adatkezelő jogos érdeke miatt, az Ön között és közöttünk létrejött szerződés teljesítése vagy az egészség-, környezet- és vagyonvédelem érdekében (kamerafelvételek átadása a rendőrségnek vagy a biztosítónak egy incidens esetén). Ebben az összefüggésben különösen a következő harmadik személyeknek adhatjuk át a személyes adatokat: független forgalmazók, marketing és rendezvényszervező ügynökségek, IT-infrastruktúra-szolgáltatók és szállítási szolgáltatók.

Amennyiben arra az Adatkezelőnek szüksége lesz, átadhatja az Ön személyes adatait a TotalEnergies csoport más társaságainak is.

Adattovábbítások

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba irányuló bármilyen adattovábbítást a hatályos jogszabályokkal összhangban és olyan módon végzünk, hogy biztosítva legyen az Ön személyes adatainak megfelelő védelme. A Weboldalon kínált szolgáltatások nyújtásának céljából az Ön adatait egyes esetekben a TotalEnergies csoporthoz tartozó olyan társaságoknak adhatjuk át, amelyek az Európai Unión kívül rendelkeznek székhellyel.

Erre való tekintettel a TotalEnergies csoport az Európai Gazdasági Térségből származó személyes adatok csoporton belüli továbbítására vonatkozó „Kötelező erejű vállalati szabályokat” fogadott el (Binding Corporate Rules, „BCR“), amelyek olyan hatékony mechanizmusokat tartalmaznak, amelyek a gyakorlatban lehetővé teszik annak biztosítását, hogy az uniós jog által megkövetelt védelmi szintet tiszteletben tartsák, és hogy a személyes adatok ilyen kikötéseken alapuló továbbítását az e kikötések megsértése, illetve tiszteletben tartásuk lehetetlensége esetén felfüggesszék vagy megtiltsák. Az Adatkezelő lentebb megadott kapcsolattartási címén Ön írásban kérheti a BCR példányát.

Az adatok biztonsága és bizalmas jellege

Az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket az Ön személyes adatainak biztonsága és bizalmas kezelése érdekében. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő bevezette a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket is, különösen, de nem kizárólag a személyes adatok elvesztése, megsemmisülése, megváltoztatása és továbbítása ellen, valamint a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Az Adatkezelő munkavállalói felvilágosítást kaptak arról, hogyan kell a személyes adatokat biztonságosan és bizalmasan kezelni, és titoktartási kötelezettség terheli őket. Ezen kívül minden munkavállaló megismerte az Adatkezelő belső adatkezelési irányelvében foglaltakat. Iratainkat zárható szekrényekben tároljuk, helyiségeinket jogosulatlan belépés ellen védjük.

Sütikezelés

A sütik működése

A süti olyan fájl, amely a Weboldal számára lehetővé teszi a Weboldal megtekintésére (pl. a hozzáférések számára, a meglátogatott aloldalakra stb.) vonatkozó információknak az Ön számítógépén való tárolását annak érdekében, hogy a Weboldalon tett látogatásai könnyebbek és felhasználóbarátabbak legyenek. A számítógépén tárolt sütiket Ön bármikor törölheti.

Kérjük, vegye tudomásul, hogy egy süti letiltásának az lehet a következménye, hogy Ön nem veheti igénybe a Weboldal egyes szolgáltatásait.

Milyen típusú sütik kerül(het)nek tárolásra?

a) Műszaki sütik

A műszaki sütik a Weboldal helyes működéséhez nélkülözhetetlen funkciókat biztosítják. Olyan alapvető funkciókat tesznek lehetővé, mint amilyen az oldalon való navigálás vagy a Weboldal védett oldalaihoz való hozzáférés. Minden esetben elsődleges sütikről van szó. Használatuk az Ön hozzájárulása nélkül lehetséges.

b) Statisztikai sütik

A statisztikai sütik a látogatások számának, a megtekintett oldalak számának, a Weboldalon kifejtett felhasználói tevékenység és a felhasználó visszatérési gyakoriságának a mérésére szolgálnak.

c) Analitikus sütik

Az analitikus sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók milyen módon használják a Weboldalt. E sütiknek köszönhetően pl. azt tudjuk megállapítani, hogy a felhasználók meglátogatják e a Weboldal aloldalait, és ha igen, melyeket, valamint milyen tartalom érdekli a legjobban a felhasználókat. Az analitikus sütik segítségével rögzítjük főként a Weboldal látogatásainak számát, a megnyitott aloldalak számát, a Weboldalunkon töltött időt, a meglátogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy a felhasználó honnan fér hozzá a Weboldalhoz, a hozzáféréshez használt mobil eszközök arányát stb. Segítségükkel tehát hozzá tudjuk igazítani a Weboldal tartalmát a felhasználók igényeihez, és optimalizálhatjuk a kínálatunkat.

d) Marketing sütik

A marketing sütiket a felhasználó által meglátogatott Weboldalakra vonatkozó információk gyűjtésére használjuk annak érdekében, hogy megfelelő célcsoportra irányuló reklámot készítsünk a felhasználó számára.

Az Ön által engedélyezett sütik körét bármikor „itt“ állíthatja be.

A közösségi hálózatok könyvjelzői

Weboldalunk a közösségi hálózatok (pl. Facebook, Instagram) könyvjelzőit tartalmazza. A közösségi hálózatok könyvjelzői internetes könyvjelzők, amelyek segítségével e hálózatok használói linkeket és híreket gyűjthetnek. Ezek a könyvjelzők csak az érintett közösségi hálózatra vezető linkként szerepelnek a Weboldalunkon. Az adott szolgáltató honlapjára Önt csak akkor irányítjuk át, ha a hálózat grafikai elemére kattint – csak azt követően kapja meg a szolgáltató a felhasználói adatokat. A közösségi hálózatok könyvjelzőit tartalmazó oldalak használatával kapcsolatos adatkezelésről az érintett szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában találhat bővebb információkat.

Az Ön jogai / Elérhetőségi adatok

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során tiszteletben tartja mindazon jogait, amelyeket a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései biztosítanak. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg Önt, amelyekkel saját mérlegelése alapján élhet.

Ön a Rendeletben foglaltak szerint jogosult hozzáférni személyes adataihoz, azok helyesbítését kérni, valamint magyarázatot és hiányosságok megszüntetését kérni az Adatkezelőtől (pl. az adatkezelés letiltását vagy korlátozását, a személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy megsemmisítését, illetve törlését), illetve tiltakozni az adatkezelés ellen (közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés, illetve jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében). Ugyanígy megilleti továbbá az automatizált módon kezelt személyes adatok hordozhatóságához való jog (ez azt jelenti, hogy megkaphatja a személyes adatait az Adatkezelőtől, és más adatkezelőnek adhatja át). Abban az esetben, ha egyes személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van az érintett személyes adatok kezeléséhez megadott hozzájárulását bármikor, a jövőre szóló hatállyal visszavonni.

Önnek joga van továbbá az adatkezeléssel okozott kárának megtérítését igényelni az Adatkezelőtől, és panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., [email protected] , www.naih.hu ).

Kérjük, az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatban, vagy ha bármilyen kérdése vagy információja van az adatkezelést illetően, forduljon hozzánk [email protected] e mail-címen, illetve levélben a következő levelezési címen: TotalEnergies Marketing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.

Jelen Adatkezelési alapelvek 2023. június 1 napján lépnek hatályba.

Az adatkezelési és adatvédelmi folyamatainkat rendszeresen ellenőrizzük és szükség szerint módosítjuk, így időnként sor kerülhet a jelen Alapelvek frissítésére. Ha a frissítés lényeges változásokkal jár, ezekről tájékoztatni fogjuk Önt. Az Alapelvek mindenkor hatályos változatát a Weboldalon tesszük közzé.

Regisztráljon hírleveleinkért TotalEnergies!

És értesüljön a legérdekesebb hírekről a TotalEnergies világából

JOGI NYILATKOZAT

Szeretnék feliratkozni a Hírlevélre, és igazolom, hogy megismerkedtem az Adatvédelmi szabályzattal. A Hírlevélről bármikor leiratkozhat itt vagy a megküldött hírlevélben található linken keresztül.